IMG_2575 - kopie.JPG IMG_2578 - kopie.JPG IMG_2580 - kopie.JPG mhc-wijchen-1.jpg mhc-wijchen-2.jpg
 

club algemeen

MHC Wijchen is een gezonde vereniging die sinds 1973 bestaat. De club beschikt over 3 kunstgrasvelden (1 water- en 2 semiwaterveld) en heeft een modern gerenoveerd clubhuis. De club heeft momenteel zo'n 750 enthousiaste jeugd- en seniorenleden.
 
Sportiviteit, respect, maar ook gezelligheid en hulpvaardigheid zijn kernwaarden die de club in een hoog vaandel heeft staan!

Preventie- en integriteitsbeleid

Omgangsregels

 

Visie MHC Wijchen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Algemene omgangsregels:

• ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging
• ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
• ik val de ander niet lastig
• ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
• ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
• als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
• ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon

 

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen MHC Wijchen wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van MHC Wijchen geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

 

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
• De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Vertrouwenspersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de sportvereniging terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is Ada Bakkers, zij is te bereiken via [email protected].

 

VOG

Ten slotte hanteert MHC Wijchen het beleid om van alle begeleiders van 18 jaar en ouder een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Deze verklaring moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In overleg kunnen bovendien referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de betreffende begeleider eerder actief is geweest.